Welcome to the official web page of ATIBOX WORLD BOXER SHOW  27th & 28th May 2017 Slovakia

 

SLOVENSKÝ BOXER KLUB ATIBOX UKK | SKJ | FCI
 

 
   

ATIBOX WORLD BOXER SHOW *  ATIBOX WELTSIEGERBOXERSCHAU

ATIBOX CHAMPIONNAT MONDIAL DU BOXER *  ATIBOX CAMPIONATO MONDIALE DEL BOXER

ATIBOX - SVETOVÁ VÝSTAVA BOXEROV

 

27. - 28. 5. 2017 *  Senec - Slnečné Jazerá * Slovensko

 

HOME

ROZHODCOVIA/ JUDGES

PROGRAM / PROGRAMME

ON-LINE PRIHLÁŠKA / ENTRY

GALAVEČER / GALADINNER

UBYTOVANIE/ ACCMONDATION

ANNUAL & CLUB SHOW

KONTAKT / CONTACT 

SLNEČNÉ JAZERÁ 

AQUAPARK SENEC 

BRATISLAVA 

SLOVAKIA TRAVEL 

TRAVEL SLOVAKIA 

CENTRALEUROPEN BOXER SHOW

 

 

 

JUNIORSKÝ VÍŤAZ ATIBOX 2017 * ATIBOX JUGENDSIEGER 2017 * ATIBOX YOUNG WINNER 2017

VÍŤAZ ATIBOX 2017 * ATIBOX SIEGER 2017 * ATIBOX  WINNER 2017

VETERÁN VÍŤAZ ATIBOX 2017 * ATIBOX VETERANSIEGER 2017 * ATIBOX VETERAN WINNER 2017

 

 


There is not forbidden to show cropped and docked dogs in Slovakia and that´s reason why cropped and docked dogs born till 1.1.2013 may attend ATIBOX Show. (ATIBOX World Boxer Show Regulations)


Na Slovensku vystavovanie kupírovaných jedincov nie je zakázané a preto Výstavy ATIBOX sa môžu zúčastniť kupírované jedince narodené do 1.1. 2013. (
ATIBOX World Boxer Show Regulations)

 

 

 

Prihláška / Entry Form

 

PRIHLASOVANIE IBA ONLINE/ ONLINE ENTRY ONLY
www.dogshow.sk

 

 

Úhradu výstavných poplatkov vykonajte až po registrácii online prihlášky. 
Potrebné údaje k úhrade (bankové spojenie, výšku výstavného poplatku a variabilný symbol) nájdete pri odoslanej prihláške v systéme online. Platby na poštovú adresu nie sú akceptované! Termín uzávierky je zároveň aj termínom úhrady výstavného poplatku k príslušnej uzávierke.Výstavný poplatok je nutné uhradiť do 24 hodín po prihlásení. 
Neuhradené prihlášky sú bez upozornenia po 10-tich dňoch vymazané. 
Storno prihlášky nie je možné!

 

Please pay the entry fees only after you register online. 
You will find all the needed payment data (bank account, amount to pay and a variable symbol) with your sent entry form in the online system. The closing date is also the deadline to pay the entry fee within the given closing date. It is compulsory to pay the entry fee within 24 hours after submitting the entry. Unpaid entries are automatically cancelled after 10 days without prior notice. 
It is not possible to cancel the entry.

 

 

 

VÝSTAVNÉ POPLATKY / ENTRY FEES

1. UZÁVIERKA / ENTRY CLOSE

28.04.2017

za 1.psa / 1 st dog                                                                           60 €

za každého ďalšieho / any additional dog                                       55 €

triedy mladší dorast, dorast,  čestná a veteránov
minor puppy, puppy,  honour and veteran classes
                       35 €

súťaže (pár psov, chovateľská skupina)
competitions (brace competitions,  breeders competitions)
          20 €

 

2. UZÁVIERKA / ENTRY CLOSE

5. 5. 2017

za 1.psa / 1 st dog                                                                           70 €

za každého ďalšieho / any additional dog                                       65 €

triedy mladší dorast, dorast,  čestná a veteránov
minor puppy, puppy,  honour and veteran classes
                       40 €

súťaže (pár psov, chovateľská skupina)
competitions (brace competitions,  breeders competitions)
          20 €

 

3. UZÁVIERKA / ENTRY CLOSE

12 . 5. 2017

za 1.psa / 1 st dog                                                                           80 €

za každého ďalšieho / any additional dog                                        75 €

triedy mladší dorast, dorast,  čestná a veteránov
minor puppy, puppy,  honour and veteran classes
                       45 €

súťaže (pár psov, chovateľská skupina)
competitions (brace competitions,  breeders competitions)
          20 €

 

Úhradu výstavných poplatkov vykonajte až po registrácii online prihlášky.

 


Please pay the entry fees only after you register online.

 

Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia originálu preukazu pôvodu psa. Iné doklady (puppy card, matriky a iné matričné doklady, nie fotky!!!) sú akceptované iba pre triedu mladšieho dorastu a dorastu. Po získaní preukazu o pôvode psa je potrebné ho zaslať organizátorovi výstavy a požiadať o jeho výmenu ešte pred prihlásením do triedy mladých alebo ostatných dospelých tried. 
Storno prihlášky nie je možné!

 


Every entry form must include a clearly readable copy of dog's pedigree. Any other documents (puppy cards, matrika and other matrika documents, no photos!!!) are accepted only for Minor Puppy and Puppy classes.
 After obtaining the pedigree it is necessary to send it to organiser of the show  and ask for replacement before entering into Junior or other adult classes. 
It is not possible to cancel the entry!

 

 

 

 

Vystavovatelia, ktorých poplatky nebudú na účte najneskôr do termínu uzávierky výstavy, resp. budú neidentifikovateľné, sa budú považovať za neuhradené. Každý majiteľ, resp. vystavovateľ, musí uviesť variabilný symbol. Pri platbách zo zahraničia uveďte variabilný symbol do správy-informácie pre príjemcu. Doklady o úhrade nie je potrebné zasielať. Platba sa identifikuje podľa variabilného symbolu. V prípade vrátenia poplatkov z akéhokoľvek dôvodu, si z poukázanej sumy účtujeme manipulačný poplatok vo výške 10€

 

Exhibition fees that do not appear on the organiser's account by the day of the closing date or those that are unidentified are to be considered unpaid. Any owner/exhibitor must state his/her own name and address by any type of payment, so the payment can be correctly identified (i. e. the name of the owner stated in the application form and the payer's name must be identical). In case of online entry, a variable symbol must be used for identifying the payment. In case of money return for any reason we charge 10€ as a handling fee.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Jan  Zlata & Jozef Šuster

Optimálne rozlíšenie 1024x768